Welkom bij Notaris Bracht

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van Notariskantoor Bracht, gevestigd te Goor, Gemeente Hof van Twente

1.            Definities

a.            Opdrachtnemer

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. drs. A.H. Bracht, notaris te Goor, gemeente Hof van Twente.

b.            Opdrachtgever

de partij(en) die opdracht geeft(geven).

2.            Aansprakelijkheidsbeperkingen

a.            Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijk-heidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

b.            Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade aan personen of zaken ontstaan door – of in verband met – het uitvoeren van een opdracht van een cliënt of anderszins, is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Desgevraagd worden over de (dekking onder) door opdrachtnemer gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

c.            De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

3.            Uitvoering van de opdracht

a.            Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd.

b.            Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in elke geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

c.            Het niet weerspreken van een toegezonden conceptakte geldt als opdracht.

4.            Tarieven, verschotten en betaling

a.            Tenzij anders overeengekomen en tenzij de voor de verrichting door opdrachtnemer een vast kantoortarief wordt gehanteerd, wordt het door de cliënt verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven van de betreffende medewerkers zoals deze periodiek door opdrachtnemer worden vastgesteld. Het in de vorige zin bepaalde is eveneens van toepassing op de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden naar aanleiding van een handelen en/of nalaten van opdrachtgever en/of een door opdrachtgever ingeschakelde (rechts)persoon en/of een partij waarmee opdrachtgever de door opdrachtnemer uit te voeren overeenkomst is aangegaan, voor zover het honorarium dat gepaard gaat met deze aan opdrachtgever gerelateerde werkzaamheden niet door derden wordt vergoed. Indien na de tot totstandkoming van de opdracht, doch voordat deze geheel is uitgevoerd, lonen, prijzen en/of door te berekenen kosten van derden en wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen bedrag dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover een andere afspraak hebben gemaakt.

b.            Verschotten die door opdrachtnemer ten behoeve van de cliënt worden betaald, worden separaat in rekening gebracht. Het hiervoor in de eerste twee zinnen van het sub 4.a bepaalde is ten aanzien van de verschotten van overeenkomstige toepassing.

c.            Voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) kan een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Het hiervoor in de eerste twee zinnen van het sub 4.a bepaalde is ten aanzien van de hier bedoelde kosten van overeenkomstige toepassing.

d.            Alle bedragen zijn exclusief BTW.

e.            Betreffende het sub 4.a bedoelde honorarium en de sub 4.b en 4.c bedoelde verschotten en kosten is opdrachtnemer gerechtigd een voorschot te verlangen, welk voorschot zal worden verrekend op een hierna sub 4.f bedoelde factuur die wordt opgemaakt ter gelegenheid van de afronding van de door opdrachtnemer, in het kader van de door de opdrachtgever verleende opdracht, te verrichten werkzaamheden.

f.             Een factuur, declaratie, afrekening en/of nota (hierna zowel gezamenlijk aan te duiden met: factuur), al dan niet een voorschot betreffende, van opdrachtnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen 10 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, in Nederlandse valuta te worden voldaan door middel van overmaking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

g.            Indien niet binnen de hiervoor sub 4.f vermelde termijn is betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijk rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

h.            Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

i.             In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgever zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de hiervoor vermelde tarieven, verschotten en/of kosten.

5.            Reclames

a.            Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuur bedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de ondertekening van de betreffende akte(n) of na het toezenden van de stukken (anders dan afschrift van akten) of na het toezenden van een advies waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

b.            Reclames als hiervoor sub 5.a bedoeld schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

c.            In het geval van een terecht uitgebracht reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

6.            Klachten

In het geval waarin de opdrachtgever een klacht heeft jegens de opdrachtnemer, respectievelijk jegens (één van) de bij hem werkzame personen, zal hij deze eerst aan de opdrachtnemer naar voren brengen. Wordt daarop, naar de mening van de opdrachtgever, niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie of de Kamer voor het Notariaat en/of de burgerlijke rechter.

7.            Vervaltermijn vorderingsrechten

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

De in dit artikel bedoelde vorderingsrechten en/of bevoegdheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.            Omschrijving van degenen die zich op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van voornoemde notaris en van degenen die voor hem werkzaam zijn of zijn geweest.

9.            Keuze toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, alsmede degenen die van zijn diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.